Tuyển dụng

Kiểm duyệt viên và Tư Vấn Tin Đăng ( Up to 300 USD)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Leader.
– Xem, kiểm tra, duyệt tin khách hàng đăng trên trang web.
– Kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên trang web.
– Hỗ trợ người dùng , giải thích các dịch vụ đăng tin trên web
– Các công việc theo chỉ đạo của leader